Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

k obchodním smlouvám uzavíraným se společností IZOLFA CZ s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brne, oddíl C, vložka c. 21511
IČ: 634 87 713, DIČ: CZ63487713
Sídlo společnosti: Velehradská 2224, Staré Město, PSČ 686 03
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Uherské Hradiště, účet č. 676466943/0300
Telefon/fax: 572 541 561, Mobil: 735 067 492 / 739 610 771, Internet: http://www.izolfacz.cz

I. Předmět, účel a působnost obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří na základě akceptovaného souhlasu odběratele nedílnou součást všech kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka zboží ze strany obchodní společnosti IZOLFA CZ s.r.o. (pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek dále též jen „Obchodní podmínky“ a „Společnost IZOLFA CZ“.
 2. Obchodní podmínky se vztahují na všechny kupní smlouvy, které uzavírá na straně dodavatele zboží Společnost IZOLFA CZ s odběratelem. Smlouva s odběratelem může být uzavřena zvlášt anebo formou výslovné objednávky ucinené v souladu s ustanovením článku II Obchodních podmínek.
 3. Obchodní podmínky se vztahují na jiné než kupní smlouvy, například na smlouvy o dílo, jen tehdy, pokud odbšratel vysloví s Obchodními podmínkami souhlas. V pochybnostech se aplikují Obchodní podmínky pouze na tu část jiné smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží. Písemná dohoda uzavřená mezi Spolecností IZOLFA CZ a odběratelem však může působnost Obchodních podmínek upravit i jinak.
 4. Jestliže mezi Společností IZOLFA CZ a odběratelem vzniknou kdykoli v budoucnu z různých příčin problémy a sporné otázky týkající se jednotlivých smluv, které nebude možno rešit dohodou oprávněných zástupců smluvních stran v nejkratší možné době smluvním stranám vyhovující, zavazují se smluvní strany, že budou i přesto dodržovat ustanovení těchto Obchodních podmínek nedotčená textem jednotlivých smluv.
 5. Vzniklé problémy a sporné otázky budou Společnost IZOLFA CZ a odběratel řešit vždy vzájemně korektním způsobem bez poškození své dobré pověsti a za tímto účelem se proto zavazují především pravdivě se navzájem informovat o všech skutečnostech duležitých pro dodržení závazných ustanovení jednotlivých smluv a Obchodních podmínek a v případě neodstranitelných nebo težko překonatelných rozporů šetřit svou dobrou pověst a postupovat tak, aby žádné z nich anebo třetí osobě (osobám) nevznikla újma na dobré pověsti či újma majetková.

II. Uzavření kupní smlouvy a její náležitosti

 1. Nebude-li uzavírána kupní smlouva zvlášť, považuje se za ni výslovná objednávka odběratele na dodání zboží. Okamžikem přijetí objednávky odběratele vzniká Společnosti IZOLFA CZ povinnost dodat zboží ve stanovené kvalitě a termínu a odběrateli povinnost objednané zboží převzít a řádne zaplatit kupní cenu určenou a účtovanou v souladu s článkem III těchto podmínek.
 2. Výslovná objednávka odběratele musí obsahovat tyto náležitosti:
  • a) identifikaci odběratele,
  • b) specifikaci objednaného zboží a jeho objemy (počet kusů, metrů či jiných jednotek), popřípadě jiné vlastnosti, nepůjde-li o vlastnosti obvyklé vzhledem k povaze konkrétního obchodního vztahu a objednávanému zboží,
  • c) cenu nebo odkaz na její určení (případný odkaz na aktualizovaný ceník Spolecnosti IZOLFA CZ),
  • d) termín dodání objednaného zboží.

  Jestliže výslovná objednávka nebude obsahovat uvedené náležitosti, k uzavření smlouvy nedojde, ledaže uzavření smlouvy bude vzhledem k povaze konkrétního obchodního vztahu a následným úkonům smluvních stran zřejmé. Neuvedení ceny má za následek její účtování v souladu s příslušným ceníkem.

 3. Objednávka může být učiněna písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou; objednávka učinená faxem se považuje vždy za objednávku učiněnou písemně.
 4. Objednávka se považuje za závaznou dnem jejího přijetí ze strany Společnosti IZOLFA CZ, přičemž Společnost IZOLFA CZ si vyhrazuje právo objednávku výslovně nepřijmout anebo ji dle konkrétních okolností modifikovat (např. podle kapacitního vytížení skladu, množství skladového materiálu, personálního pokrytí odbytu a podobně). Jestliže Společnost IZOLFA CZ objednávku výslovne neodmítne do 24 hodin ode dne jejího doručení, vzniká jí povinnost dodat objednané zboží v souladu s ustanovením odstavce 1 tohoto článku. Tímto ujednáním není vyloučeno právo Společnosti IZOLFA CZ vyhradit si závaznou lhůtu
  k posouzení objednávky, a to ve stejné formě, v jaké došlo k učinění objednávky.
 5. Smlouva uzavrená s odběratelem zboží zvlášt se považuje za uzavřenou a za způsobilou založit smluvním stranám práva a povinnosti okamžikem svého podpisu ze strany osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, popřípade dnem v ní výslovně uvedeným. Společnost IZOLFA CZ se zavazuje dodat zboží odběrateli v rozsahu určeném potvrzenými písemnými objednávkami, přičemž odběratel se zavazuje objednané zboží převzít a řádně zaplatit kupní cenu určenou a účtovanou v souladu s článkem III Obchodních podmínek.
 6. Předmět smlouvy musí být v jejím textu specifikován co do množství, barvy, typu, akceptace technického provedení, ceny, kvalitativního určení a dalších náležitostí tak, aby jej bylo možno v pochybnostech vždy určit. Nebude-li nedílnou součástí objednávky přesná specifikace rozsahu (např. formou položkového rozpočtu, výkresové dokumentace a podobně), platí, že předmětem dodávky je zboží specifikované v objednávce, a to i za pomoci pojmu, které jsou oběma stranám při realizaci objednávky zřejmé z jejich praxe nebo vyplývají z konkrétních okolností případu.
 7. Dodací lhůty a termín plnění v případě eventuálních částečných dodávek budou upřesněny v každé objednávce, přičemž pro každou jednotlivou objednávku budou smluvní strany respektovat v plném rozsahu termíny uvedené v jednotlivých objednávkách. Nestanoví-li zvlášť uzavíraná smlouva termín jednotlivé dodávky, platí vždy termín dodání konkrétně uvedený v objednávce.

III. Kupní cena za zboží a platební podmínky

 1. Cena za objednané zboží (kupní cena) bude stanovena zpravidla dohodou na základě platného ceníku Společnosti IZOLFA CZ, který je závazný vždy pro dané období a kategorii zákazníku. Není-li aktuální ceník zveřejněn na oficiálních internetových stránkách Spolecnosti IZOLFA CZ (http://www.izolfacz.cz), je možno jej vyžádat v tištené podobě v sídle Společnosti IZOLFA CZ.
 2. Za zvláštní vybavení či provedení konkrétních druhů objednaného zboží, které nejsou anebo nebudou součástí ceníku, platí kupní cena odsouhlasená a potvrzená oběma stranami. V případě pochybností se má za to, že Společnost IZOLFA CZ účtuje kupní cenu odsouhlasenou odběratelem a odběratel je povinen tuto kupní cenu zaplatit.
 3. Pokud je objednané zboží dodáváno po částech v několika dílčích plněních, lhůta splatnosti všech dílčích faktur za jednotlivá plnění začíná plynout dnem realizace každé z dílčích dodávek. Toto ustanovení však neplatí, jestliže je termín dodávky objednaného zboží součástí objednávky odběratele nebo byla o placení učiněna jiná dohoda.
 4. Kupní cena bude hrazena prostřednictvím faktur vystavených Společností IZOLFA CZ a obsahujících náležitosti uvedené v odstavci 5 tohoto článku. V případě prodlení s úhradou dílčích faktur za jakékoli předchozí dodávky delším než 15 dnů je Společnost IZOLFA CZ oprávněna pozastavit další dílcí plnění bez nároku na jakékoli sankce ze strany odběratele. Povinnost Společnosti IZOLFA CZ započít s dalšími dodávkami objednaného zboží a lhůty pro dodání začínají plynout dnem následujícím po zpoždené úhradě v termínu řádně nezaplacených faktur.
 5. Každá faktura Společnosti IZOLFA CZ bude obsahovat tyto základní náležitosti:
  • a) číslo a oznacení faktury,
  • b) alternativně číslo smlouvy a/nebo zakázky (potvrzení objednávky),
  • c) název, sídlo, daňová a identifikační čísla smluvních stran,
  • d) předmět plnění a datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • e) datum vystavení faktury jako daňového dokladu,
  • f) splatnost faktury,
  • g) bankovní spojení (číslo účtu) Společnosti IZOLFA CZ,
  • h) cenu jednotlivých položek zboží a sazbu daně z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy, a
  • i) celkovou fakturovanou cástku (kupní cenu).
 6. Společnost IZOLFA CZ nehradí náklady na dopravu zboží, ledaže to bude výslovně sjednáno. V takovém případě pak platí, že dopravné a balné je plně zakalkulováno v celkové ceně dodávky. Jestliže bude odběratel vyžadovat plnění po částech, a to v jakémkoli objemu, hradí Společnost IZOLFA CZ obvyklé náklady na dopravu pouze u první dílčí dodávky s tím, že dopravu dalších dílčích dodávek hradí na své náklady odběratel. Jestliže Společnost IZOLFA CZ nedodrží termín celkové nebo dílčí dodávky, hradí náklady dopravy celkové nebo dílčí dodávky v plném rozsahu. Ustanovením tohoto odstavce není dotčeno právo Společnosti IZOLFA CZ dohodnout s odběratelem podmínky odběru a náhrady nákladu individuálně.

IV. Změny v parametrech objednaného zboží

 1. Náležitosti objednávky uvedené v článku II odstavci 2 těchto Obchodních podmínek platí i pro realizaci jakýchkoli změn objednávky. Bude-li objednávka odběratele vyřízena ihned (dodání zboží oproti hotovostní platbě), uplatní se ustanovení tohoto a dalších článků Obchodních podmínek pouze na úkony realizované až po vyřízení objednávky.
 2. Bude-li odběratel požadovat změny v parametrech objednávky až poté, co objednávka nebyla výslovným projevem Společnosti IZOLFA CZ odmítnuta a zároveň nedojde k dohodě o novém termínu dodání, je Společnost IZOLFA CZ povinna dodat objednané zboží se změněnými parametry v co nejbližším možném termínu, přičemž odběratel je povinen uhradit veškeré řádně prokázané náklady spojené se změnou parametrů objednávky.
 3. Nový termín dodání bude Společností IZOLFA CZ v návaznosti na rozsah změn v parametrech objednávky sdělen nejpozději do 3 dnů ode dne doručení změněné objednávky anebo jejího potvrzení. Doba realizace objednávky se prodlužuje o počet dní, který odběratel potřeboval k odsouhlasení nového termínu dodávky sděleného Společností IZOLFA CZ. Jestliže odběratel neakceptuje nový termín dodávky nejpozdeji do 7 dnů, povinnost Společnosti IZOLFA CZ dodat objednané zboží zanikne. Po zániku povinnosti dodat objednané zboží Společnost IZOLFA CZ vrátí odběrateli veškeré eventuálne přijaté podklady, které jí byly
  v souvislosti s objednávkou předány, a vrátí i případně již přijaté zálohové plnění na kupní cenu.
 4. Bude-li objednané zboží dodáváno po částech, je maximálne přípustná doba splnění první dílčí dodávky 4 týdny; tato doba začíná plynout okamžikem zadání úplné a konecné specifikace parametru objednávky a předání všech nezbytných podkladu. To neplatí, budou-li podmínky dodávek sjednány s odběratelem individuálně v rámci příslušné smlouvy nebo modifikace objednávky.
 5. Společnost IZOLFA CZ neodpovídá za nedodržení smluvené lhůty v případě události nastalé jako důsledek vyšší moci ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

V. Způsob, termín a místo plnění

 1. Dodání objednaného zboží se uskuteční jeho předáním odběrateli na adrese sídla Společnosti IZOLFA CZ nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele do ujednaného místa, kam je Společnost IZOLFA CZ povinna zboží dle požadavků odběratele dodat, a to na základě řádně potvrzeného dodacího listu s uvedením data předání nebo podobného dokladu o odeslání. Další ustanovení tohoto článku Obchodních podmínek týkající se odběru zboží se přiměřeně použijí i na dopravu zboží, kterou provádí na svůj náklad a nebezpečí Společnost IZOLFA CZ podle dohody s odběratelem.
 2. Pokud není ujednáno něco jiného, je odběratel povinen odebrat veškeré objednané zboží do 48 hodin po vyzvání ze strany Společnosti IZOLFA CZ. Výzva k odběru zboží může být učiněna písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou; výzva učinná faxem se považuje vždy za výzvu učiněnou písemně. Nebude-li objednané zboží i přes výzvu řádně vyzvednuto, nebude Společnost IZOLFA CZ v prodlení s jeho dodáním a odběratel není oprávněn vznášet vůči Společnosti IZOLFA CZ jakékoli nároky s tím, že Společnost IZOLFA CZ je oprávněna cenu objednávky vyfakturovat jako řádně dodanou objednávku.
 3. Při předání objednaného zboží bude podle povahy dodávky odběrateli předáno osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky, přičemž odběratel je povinen potvrdit Společnosti IZOLFA CZ příslušný dodací list nebo jiný odpovídající doklad. Vyžaduje-li to charakter objednávky, je Společnost IZOLFA CZ povinna předat spolu s objednaným zbožím odběrateli rovnež příslušnou dokumentaci, atesty, certifikáty či podobné nebo vzhledem k charakteru dodávaného zboží obvyklé doklady.
 4. K přechodu nebezpecí škody na zboží dochází převzetím objednaného zboží odběratelem na základě řádně potvrzeného dodacího listu; v případě dopravy nerealizované Společností IZOLFA CZ pak předáním prvnímu dopravci k přepravě odběrateli.
 5. Není-li dopravcem Společnost IZOLFA CZ, v případě poškození zásilky (porušení obalu) nebo vad v množství je odběratel povinen sepsat písemný záznam za účasti dopravce a jiné (dle možností nestranné) osoby a ten předložit Společnosti IZOLFA CZ. Jestliže tak neučiní a poškození zásilky neprokáže jiným vhodným způsobem, není odběratel oprávněn vznášet vůci Společnosti IZOLFA CZ jakékoli nároky týkající se škod na přepravovaném zboží.
 6. Ztráta nebo poškození objednaného zboží, k níž dojde po jeho předání odběrateli nebo prvnímu dopravci k přepravě pro odběratele, nejsou důvodem zbavujícím odběratele povinnosti zaplatit sjednanou cenu.
 7. Společnost IZOLFA CZ je povinna informovat odběratele předem o termínu dodání objednaného zboží, způsobu jeho přepravy, objemu a množství, které má být odběrateli předáno; to neplatí, jsou-li tyto náležitosti součástí objednávky nebo zvlášť uzavírané smlouvy. Je-li objednané zboží dodáváno mimo provozovnu Společnosti IZOLFA CZ, je odběratel povinen zajistit na místě předání zboží skladovací prostory a pracovníky k jeho převzetí; neučiní-li tak, je Společnost IZOLFA CZ oprávněna objednané zboží vyložit na vyhovujícím místě. Dnem vyložení zboží dochází k přechodu nebezpečí veškerých škod na odběratele.
 8. Zboží bude baleno v obvyklých obalech odpovídajících jeho povaze. Není-li ze strany odběratele požadován jiný způsob balení objednaného zboží, je každá zásilka balena standardně do smrštitelné fólie, balicího papíru nebo kartonových krabic tak, aby v průběhu běžného způsobu přepravy nedošlo k jejímu poškození.

VI. Odpovědnost za vady dodaného zboží

 1. Společnost IZOLFA CZ poskytuje odběrateli na veškeré dodané zboží základní záruční dobu v délce 24 měsíců. Dodané zboží bude během záruční doby způsobilé k využití ke smluvenému účelu a zachová si své technické vlastnosti. Tato záruka se však nevztahuje na zboží, u kterého nebudou dodrženy závazné technické normy pro jeho instalaci nebo závazné pokyny pro užívání; záruka se dále nevztahuje na dodávky zboží, u kterých nelze po dobu záruční lhůty garantovat jejich vlastnosti z povahy věci (např. zboží, které bude nejpozději do konce zákonné záruční lhůty spotřebováno). Pro výrobky, které mají podle ujištění výrobce delší než základní záruční dobu, platí tato delší lhůta poskytovaná výrobcem (např. izolacní fólie a jiné podobné zboží).
 2. Záruční doba začíná plynout dnem předání zboží odběrateli; to však neplatí pro zboží, u nehož záruční doba začíná plynout dnem jeho instalace v souladu se závaznými technickými normami nebo na základě dohody smluvních stran.
 3. Společnost IZOLFA CZ odpovídá odběrateli za to, že veškeré dodávané zboží v době jeho předání odběrateli splňuje zákonem a závaznými technickými normami stanovené požadavky na jakost a bezpečnost a že nemá právní vady, tzn. nevázné na něm žádný druh právní povinnosti zřízené v souladu s právním řádem České republiky. Jestliže se toto ujištení ukáže nepravdivým, je Společnost IZOLFA CZ povinna odběrateli nahradit veškeré škody vzniklé v přímé souvislosti s porušením této povinnosti.
 4. Odběratel je povinen uplatnit práva z odpovědnosti za dodané zboží vůci Společnosti IZOLFA CZ zásadně jen písemnou formou s tím, že konkrétní vady dodaného zboží musí být vždy řádně specifikovány. Odběratel je povinen dodané zboží prohlédnout při předání a záruční vady uplatnit bez zbytečného odkladu. Společnost IZOLFA CZ je povinna odstranit řádně uplatněné záruční vady dodaného zboží bez zbytečného odkladu poté, co byla odběratelem k odstranění vad vyzvána, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění. Odběratel se pro případ výskytu a řádného nahlášení záruční vady zavazuje zajistit Společnosti IZOLFA CZ veškerou součinnost nezbytnou k odstranění záruční vady, přicemž pokud ji neposkytne, Společnost IZOLFA CZ nebude v prodlení s jejím odstraněním.
 5. Odstraněním vad se rozumí především výměna vadného zboží za bezvadné. Nebude-li výměna za druhove identické zboží možná, je Společnost IZOLFA CZ oprávněna namísto výměny dodat odběrateli zboží se stejnými vlastnostmi a způsobilé k použití dle odběratelem požadovaného účelu. Nebude-li technicky možná ani výměna vadného zboží, má odběratel právo na vrácení odpovídající části sjednané kupní ceny; jestliže sjednaná kupní cena nebyla v době uplatnění záručních vad uhrazena, popřípadě byla
  uhrazena pouze částečně, mohou se smluvní strany dohodnout na poskytnutí slevy z kupní ceny odpovídající svou výší rozsahu a závažnosti vad dodaného zboží.
 6. Společnost IZOLFA CZ nenese odpovědnost za záruční vady, jestliže vznikly v důsledku vadného nakládání, skladování nebo použití dodaného zboží.

VII. Sankce

 1. Pro případ prodlení Společnosti IZOLFA CZ s dodávkou zboží vzniká odběrateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení; to platí i pro případ dílčích dodávek zboží. Právo na smluvní pokutu však odběrateli nevznikne, jestliže:
  • a) dojde k prodlení s úhradou dílčích faktur za předchozí dodávky v souladu s ustanovením článku III odstavcem 4 těchto podmínek, nebo
  • b) jestliže dojde ke změne termínu dodávky (dílčí dodávky) v souladu s ustanovením článku IV odstavcem 3 těchto podmínek.
 2. Pro případ prodlení odběratele s úhradou faktur vystavených v souladu s článkem III těchto podmínek vzniká Společnosti IZOLFA CZ právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.
 3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dočeno právo na náhradu škody ani právo na úrok z prodlení, který se sjednává v sazbě 18,25 % p. a.
 4. Písemnou dohodou smluvních stran mohou být sankční platby modifikovány, případně nemusí dojít k jejich vymáhání.

VIII. Ochrana osobních údaju odběratelů

 1. Veškeré údaje z objednávek, smluv, prostředků komunikace na dálku nebo získané jiným způsobem na základě zákona mohou být ve smyslu zákona c. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaju, ve znění pozdejších předpisů, shromaždovány Společností IZOLFA CZ jako jejich správcem, který je bude zpracovávat výhradně v rozsahu poskytnutém odběratelem.
 2. Shromáždené a zpracované údaje budou sloužit zásadně pro potřebu Společnosti IZOLFA CZ s tím, že jejich poskytnutí je dobrovolné a odběratel tímto dává Společnosti IZOLFA CZ k jejich shromaždování a zpracování svůj výslovný souhlas.

IX. Rozhodčí doložka

Všechny případné majetkové spory, které mezi Společností IZOLFA CZ a odběratelem z titulu jakýchkoli smluv uzavřených v souladu s Obchodními podmínkami a v souvislosti s nimi v budoucnu vzniknou a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním (včetně majetkových sporu vyplývajících z jednotlivých zvlášť uzavřených smluv realizovaných v souladu s Obchodními podmínkami), budou s vyloučením pravomoci obecných českých soudu rozhodnuty s konečnou platností v rozhodčím řízení jedním rozhodcem podle příslušných ustanovení zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdejších předpisů, a to podle „Rozhodčího řádu“ a „Poplatkového řádu“ vydanými Sdružením rozhodců, s.r.o., IČ: 634 96 658, sídlem v Brně, Příkop čp.8 (budova IBC), PSČ 604 10, s tím, že uvedené dokumenty jsou zveřejněny v plném znění na internetových stránkách „Sdružení rozhodců“ (http://www.sdruzenirozhodcu.cz).

X. Závěrečná ujednání

 1. Práva a povinnosti Společnosti IZOLFA CZ a odběratele vzniklá na základě eventuálního odstoupení od řádně uzavřené smlouvy se řídí v plném rozsahu příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdejších předpisů.
 2. Odběratel vyjadřuje svůj výslovný souhlas s Obchodními podmínkami uzavřením konkrétní smlouvy nebo realizací objednávky doručené Společnosti IZOLFA CZ.
 3. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdejších předpisů, a v části týkající se uzavírání smluv formou objednávek odběratele a jejich akceptace a modifikace rovnež ust. § 43 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdejších předpisů.
 4. Specifická ujednání obsažená ve zvlášť uzavřených smlouvách, pakliže na jejich základě vznikají, mění se a zanikají práva a povinnosti Společnosti IZOLFA CZ a odběratele obsažená v Obchodních podmínkách, mají před Obchodními podmínkami vždy přednost.
 5. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2009; jejich text je v plném znění na vyžádání k dispozici u Společnosti IZOLFA CZ a na všech jejích pracovištích a pobočkách, jakož i na oficiálních internetových stránkách Společnosti IZOLFA CZ (http://www.izolfacz.cz).

Společnost IZOLFA CZ:

Petr Obdržálek, v. r.
jednatel